Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
Проекти
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ БРОЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРЗ
Наложените ограничения през настоящата година във връзка с Covid-19 създадоха трудности при изпълнението на тригодишния проект за обучения за земеделските стопани, които прилагат ПРЗ от професионална категория на употреба.

Въпреки прекъсването на дейностите, в трите пилотни района – в областите Благоевград, Смолян и Варна бяха организирани обучения при спазване на всички задължителни мерки и в края на 2020г. общо 1496 земеделски производители от районите са завършили успешно курса на обучение и са получили удостоверения.

Брой земеделски стопани - обучени професионални потребители през 2019 и 2020г.

 

 

 

Област

 

Проведени обучения

 

Брой обучени
професионални потребители

1

Благоевград

13

477

2

Смолян

12

456

3

Варна

14

563

       Общо:

39

                  1496

 


Снимки от проведените обучения:

СТАРТИРА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ БРОЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРЗ

На 20 май 2019г.  АРИБ и БАБХ подписаха споразумение да обединят усилията си и да предприемат съвместни действия за повишаване броя на обучените лица, които боравят с продукти за растителна защита (ПРЗ) в рамките на професионалната си дейност – професионални потребители, в изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на растенията (ЗЗР) и за постигане една от целите в Национален план за действие (НПД) за намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и върху околната среда, в резултат на придобиването на специализирани знания.

За целта, в периода 2019-2021г. АРИБ и БАБХ ще изпълнят пилотен проект в три представителни района на България – в областите Благоевград, Смолян и Варна ще се организират обучения за земеделски стопани, които прилагат ПРЗ от професионална категория на употреба.

Обученията са безплатни за земеделските стопани и въз основа на издаден документ за завършено обучение по проекта, ще се издават Сертификати по чл. 83 в съответствие с изискванията на Раздел VII от ЗЗР.

Първите обучения в избраните области стартираха през юни 2019г. и до края на м. октомври общо 436 земеделски стопани са завършили успешно курса на обучение и са получили удостоверения.

Снимки от проведените обучения:

Петрич, 22 юни 2019   Гоце Делчев, обл. Благоевград, 6 юли 2019

Петрич, 22 юни 2019                                  Гоце Делчев, обл. Благоевград, 6 юли 2019

Борино, обл. Смолян, 26 юли 2019  Варна, 3 юли 2019

Борино, обл. Смолян, 26 юли 2019          Варна, 3 юли 2019

Вълчи дол, обл. Варна, 9 октомври 2019  с. Баните, обл. Смолян, 18октомври 2019

Вълчи дол, обл. Варна,                            с. Баните, обл. Смолян, 18октомври 2019

9 октомври 2019  

 

 

 

 

 

След успешното провеждане на Полевите дни на ГСО (германското Селскостопанско Общество) в Турция, Румъния и Украйна, първите Международни полеви дни България ще се състоят в Пловдив от 5 до 7 юни 2018 г.. Организатор ще бъде IFWexpo Heidelberg, дъщерно дружество на ГСО, а ГСО  е.В и Селскостопанска Академия Пловдив ще предоставят техническа и организационна подкрепа. Сътрудничеството е ориентирано към дългосрочност с цел да се утвърди редовното провеждане на Международните полеви дни в България.

Организаторите очакват повече от 50 участника и около 4000 посетители през 2018 г.

Международните полеви дни са установена иновативна платформа и място за среща на фермери, консултанти, производители и дистрибутори на семена, торове, продукти за растителна защита  и машини. Съвременни сортове растения, нови средства за производство, подобрени методи на отглеждане, демонстрации на живо на земеделски машини, както и най-новите научни открития – всичко това ще направи Международните полеви дни, едно уникално събитие.

Участниците ще имат възможността да покажат своите продукти на повече от 40 опитни полета. Ще се осигури специално обособена изложбена площ, предназначена за представянето на селскостопански машини. В допълнение към това, производителите на селскостопански машини и оборудване ще могат да представят своите машини в действие на 20 демонстративни полета. Освен това посетителите ще имат възможност да присъстват на демонстрация на пръскачки в едно определено поле с препядствия!

Международните Полеви дни ще бъдат уникално събитие в България, което се радва на голям интерес от страна на фермерите и други селскостопански специалисти във редица други страни в които се провежда. Партньорът на събитието Аграрен Университет Пловдив е компетентен и силен партньор, който разполага с дългогодишен опит в сътрудничеството с международните производители на селскостопанска техника, екип с голям опит в опитните полета, както и необходимите машини и технологично оборудване.

За да добиете представа за Международните полеви дни България 2018  можете да посетите интернет страницата на Международните  полеви дни Украйна www.mdpu.com.ua.

За допълнителна информация :                     

               Йордан Йорданов -  j.jordanov@ifw-expo.com+359 876 54 05 33
 

 

На 19 и 20 април 2016 г. в района на Добрич и Шумен Асоциация Растителнозащитна индустрия България (АРИБ) и "Тайтън Машинъри България" АД съвместно организираха представяне на добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита и калибриране на пръскачка.

Събитията бяха част от проекта „Инициатива за безопасна употреба на пестициди“, който се осъществява с активната подкрепа и под ръководството на Европейската асоциация за растителна защита (ЕСРА). Участие взеха представители на Българската агенция по безопасност на храните, Националната служба за съвети в земеделието и представители на фирмите - членове на АРИБ.
 
Обучителните срещи бяха насочени към земеделските производители с цел запознаване с начините за безопасното приложение на пестицидите с оглед опазване здравето на хората и околната среда.
 
   
 
Пред земеделските производители бяха представени основните елементи и добри практики при практическото приложение на продукти за растителна защита (ПРЗ) като:
 
 Основни изисквания за прилагането им
Ползване на лични предпазни средства при работа с пестициди
Подготовка на техниката за приложение
Приготвяне на работния разтвор
Изплакване на празните опаковки и съхранение
Участие на земеделските производители в системата за събиране на опаковки от пестициди.

 

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с присъединяването на Република България в Европейския съюз, страната ни въведе изискванията на редица нормативни актове в областта на земеделието и в частност – растителната защита, изпълнението и докладването на които се извършва към момента или предстои през следващите години.  

В плана за действие са разписани целите, към които държавата ще се стреми през следващите години и мерките за постигането им. Посочени са показателите, по които ще се определя напредъка, свързан с изпълнението на заложените цели и мерки. Чрез  обобщаване и анализиране на информацията, относно употребата на продукти за растителна защита и тяхното въздействие върху здравето на хората и околната среда, ще се проследи постигането на устойчива употреба на пестициди в страната през следващите години.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На 5 ноември 2014 г., Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) и Центърът за кариерно развитие при Аграрен Университет – Пловдив съвместно организираха представяне на добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита.

Събитието бе част от проект  „Инициатива за безопасна употреба на пестициди“, който се осъществява с активната подкрепа и под ръководството на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА), в която членува АРИБ.

В рамките на обучението, г-жа Нели Йорданова - Генерален Директор на АРИБ, изнесе презентация пред студентите, съпътствана от демонстрация на конкретните стъпки в използването на лично предпазно облекло при употреба на пестициди.

Участие взеха представители на Българската агенция по безопасност на храните, Националната служба за съвети в земеделието, преподаватели от Аграрния Университет и представители на фирмите-членове на АРИБ.

Специално обръщение към участниците беше отправено от г-н Луис Сарамаго - мениджър на проекта от страна на ЕСРА.

Инициативата за безопасна употреба на пестициди предвижда и занапред организирането на обучителни срещи за фермери, студенти и други заинтересовани лица.

 

 

Материали: ИНИЦИАТИВА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИ

Добре дошли в ръководството за използване на ЛПС от потребителите на ПРЗ


Прочетете внимателно етикета на продукта, преди да изберете ЛПС, които отговарят на вашите нужди

 

12 КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СИГУРНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

РЪКОВОДСТВО ЗА СИГУРНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ